Volvo S90 Recharge T8 AWD Plugin-hybrid splitleasing
Volvo S90 Recharge T8 AWD Plugin-hybrid© S. Bachmann

Splitleasing er attraktivt, men du SKAL kende 2023-reglerne

Mange forbrugere blander split- og flexleasing sammen, men det er to forskellige ting. Her fortæller vores skatteekspert hvad, du skal vide, inden du splitleaser en bil

12. januar 2023 af Christian Falk Hansen, (H), advokat og partner Falk Hansen Advokater

I december fremlagde den nye regering sit regeringsgrundlag. Jeg var spændt på at se, om man havde mod til at barsle ændringer på bilområdet, særligt i forhold til en påkrævet forenkling af reglerne for opkrævning af registreringsafgift. Men det er der ikke lige noget, der tyder på. 

Eneste omtale af bilbranchen i regeringsgrundlaget er en passus om, at ”Regeringen vil fortsat øge indsatsen mod skattely samt slå ned på og lukke skattehuller. Det kan eksempelvis være i forhold til at komme ulovlige transaktioner til livs ved at udvide kravet om brug af digitale kasseapparater til flere brancher eller ved, at der indføres en licensordning for leasingselskaber. Der tages initiativ til en særlig indsats for at sætte ind over for økonomisk kriminalitet, og myndighedernes indsats skal forstærkes.”

Ingen respekt i regeringsgrundlag

Bilbranchen, særligt leasingbranchen, bliver altså omtalt sammen med skattearbitrage og økonomisk kriminalitet. Det er efter min opfattelse ikke rimeligt, idet jeg som skatteadvokat med sager indenfor stort set alle brancher ikke oplever, at der er flere ”brådne kar” i bilbranchen – set i forhold til andre brancher.

Ikke desto mindre har bilbranchen – og særligt leasingbranchen – gennem årene oparbejdet et noget broget ry, bl.a. som følge af en række medieomtalte sager. Der er desværre en række aktører i leasingbranchen, som skævridder reglerne. 

Men generelt er det min oplevelse, at mange af sagerne mod leasingselskaber ikke skyldes snyd, men i højere grad skyldes, at reglerne på området er særdeles indviklede og ikke i trit med den praktiske virkelighed. 

Hvis den nye regering har et reelt ønske om at regelforenkle og spare en masse udgifter på offentlig administration – ja så var det oplagt at lave en fuldstændig sanering af registreringsafgiftslovgivningen og lave en helt ny, enkel og gennemskuelig lovgivning, hvor mulighederne for at snyde og lave fejl elimineres.

Hvad er hvad?

Splitleasing og flexleasing er to forskellige ting, og er du i markedet for en leasingbil, er det vigtigt at kende forskellene.

Flexleasing handler kun om betaling af afgiften

Flexleasing relaterer sig kun til betaling af registreringsafgift på en bil. Finansieringsformen er udførligt lovreguleret i Registreringsafgiftsloven, hvor leasingformen benævnes som “forholdsmæssig betaling af registreringsafgift”.

Flexleasing er et alternativ til betaling af fuld registreringsafgift, hvor man betaler registreringsafgiften forholdsmæssigt hen over leasingperioden.

Med splitleasing deler man udgifterne

Splitleasing relaterer sig ikke til betaling af registreringsafgift – men til fordelingen af alle omkostningerne til bilen. Ved splitleasing bliver omkostningerne til bilen delt mellem arbejdsgiveren og den ansatte.

Kører du for eksempel 80 pct. erhverv og 20 pct. privat, bliver 80 pct. af alle bilens omkostninger faktureret til firmaet, mens 20 pct. faktureres til dig privat.

Volvo S90 Recharge T8 AWD Plugin-hybrid
Volvo S90 Recharge T8 AWD Plugin-hybrid

Den næsten fem meter lange S90 er Volvo’s bud på en konkurrent til Audi A6. Med T8-drivlinen er S90 en smule dyrere end Audi A6 55 TFSI e, men til gengæld har svenskeren en væsentlige højere systemydelse og en større batteripakke med dertil hørende længere elektrisk rækkevidde.

© S. Bachmann

Fordele ved splitleasing

Splitleasing er en leasingform, som har været anerkendt af skattemyndighederne siden 2001. Ved splitleasing opdeles udgifterne til leasing af bilen samt bilens drift på to enkeltstående leasingaftaler. En erhvervsleasing aftale til virksomheden (arbejdsgiver) og en privatleasing aftale til den ansatte. Typisk anvendes splitleasing af en hovedaktionær, der således har sit eget selskab.

Den store fordel ved splitleasing er, at man undgår den hårde beskatning af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, hvis de i praksis udviklede kriterier er opfyldt.

Hvis man kører mere erhvervskørsel end privatkørsel, så kan splitleasing være en fordelagtig løsning. Som tommelfingerregel kan splitleasing være fordelagtig, hvis man kører mere end 75% erhvervskørsel.

Ved splitleasing skal omkostningerne på bilen deles mellem den erhvervsmæssige kørsel og den private kørsel. Kører man f.eks. 80% erhvervskørsel og 20% privatkørsel, bliver 80% af alle bilens omkostninger faktureret til virksomheden, mens 20% faktureres privat. Det er en forudsætning for anvendelse af splitleasing, at den erhvervsmæssig andel betales af et selskab (A/S eller ApS), og at den private andel betales af beskattede midler af hovedaktionæren/den ansatte. Man kan således ikke splitlease en bil, hvis man driver virksomhed ved anvendelse af virksomhedsordningen, da der i så fald juridisk set er personsammenfald mellem de to leasingtagere.

Ved splitleasing skal bilen sælges til et leasingselskab på markedsvilkår, og der skal som nævnt oprettes to separate og gyldige leasingforhold.

Administrativt bøvl

Leasingselskabet skal varetage alt administration i forbindelse med splitleasing, og der skal ske månedlig fakturering. 

Splitleasing er en relativ administrationstung leasingform, hvor Skattestyrelsen ved kontrol har stor fokus på, om alle formalia mv. er overholdt. 

Hvis du ønsker at splitlease en bil, er det min klare anbefaling, at du kun gør det via anerkendte aktører i branchen, og at du dagligt fører en omhyggelig kørebog, hvor du får skrevet præcis redegørelse for alle erhvervsmæssige kørsler ind i kørebogen. Det klarer en GPS-tracker ikke for dig; du skal selv udfylde beskrivelsen af det erhvervsmæssige formål for hver enkel kørsel.

Volvo S90 Recharge T8 AWD Plugin-hybrid
Volvo S90 Recharge T8 AWD Plugin-hybrid

Hvid læderrat med sort krans er lækkert at køre med og standard i S90 T8 Recharge.

© S. Bachmann

Kan en splitleaset bil køre for flere selskaber indenfor samme koncern?

Ved en relativt ny byretsdom er det noget overraskende fastslået, man bliver beskattet af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, hvis den splitleasede bil anvendes til kørsel for andre selskaber, end det selskab, som er kontraktspart i splitleasingforholdet. I den konkrete sag driver en person to særskilte virksomheder indenfor samme koncern. De to særskilte virksomheder drives i hvert deres driftsselskab, som er ejet af et holdingselskab, der igen er 100% ejet af hovedaktionæren.

I det ene driftsselskab drives en række udlejningsejendomme, men der i det andet selskab drives en række butikker, hvoraf flere bor til leje i søsterselskabets ejendomme. Hovedaktionæren har i det ene driftsselskab erhvervsleaset en Bentley på en splitleasingordning, hvor han dermed også privat har indgået en særskilt leasingaftale med leasingselskabet.

Hovedaktionæren har gennem årene brugt bilen til erhvervsmæssig kørsel for begge driftsselskaber, da han i sagens natur kun har behov for én bil til at dække sit erhvervsmæssige kørselsbehov. SKAT rejste en kontrolsag, hvor man gennemførte beskatning af fri bil, da han efter SKATs opfattelse kun måtte bruge bilen til kørsel for det driftsselskab, der var kontraktspart i splitleasingforholdet. 

Sagen blev indbragt for Landsskatteretten, der stadfæstede SKATs afgørelse. Sagen blev herefter indbragt for byretten, der afsagde dom i oktober 2022.

Er der to selvstændige kontrakter?

Byretten udtalte indledningsvist, at ”selve splitleasingkonstruktionen er opbygget igennem to selvstændige kontrakter imellem henholdsvis leasingselskabet og et selskab, og leasingselskabet og en privat person. Der er henset til konstruktionen kun to anvendelsesmuligheder af bilen, som ikke udløser vanlig beskatning, og det er erhvervsmæssig korrekt registeret kørsel for det selskab, som er den ene leasingtager og privat kørsel for den anden leasingtager indenfor den regulerede fordeling under splitleasingen. Kørslerne skal registreres i et retvisende kørselsregnskab.”

Herefter fastslog byretten imidlertid, at ”kørsel for andre selskaber end det leasingtagende selskab, kan, uanset om selskaberne er koncernforbundne, ikke anses som erhvervsmæssig kørsel … Kørsel i en splitleaset bil foretages på vegne af andre end de to leasingtagere, i dette tilfælde et koncernforbundet selskab, som ikke er kontraktspart i leasingaftalen, skal i skattemæssig forstand tilregnes leasingforholdet som privat kørsel. Registreringen kan ikke udlignes ved korrektion imellem selskaberne.

Beskattet fuldt ud af værdi af fri bil

Dette udsagn medførte, at den omhandlede hovedaktionær herefter blev beskattet fuldt ud af værdi af fri bil efter de skematiske regler i ligningslovens § 16, stk. 4, da byretten altså rent skatteteknisk anså kørslen for det koncernforbundne selskab for privat kørsel. Det selvom der i sagen var enighed om, at kørslen for det koncernforbundne selskab isoleret var erhvervsmæssig.

Der findes ingen lovregler om splitleasing. Skattestyrelsen har den 2. maj 2019 offentliggjort et styresignal vedrørende splitleasing i SKM2019.244.SKTST. Dette styresignal indeholder en beskrivelse af betingelserne for splitleasing. Det er intet sted i dette styresignal anført, at kørsel for flere selskaber indenfor samme koncern udgør ”privat benyttelse” i ligningslovens § 16, stk. 4’s forstand.

Det fremgår derimod af styresignalet, at det er afgørende for at undgå beskatning af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, at der er ”vandtætte skotter” mellem de to leasingforhold i et splitleasingforhold. Man skal herved sikre sig, at selskabet (virksomheden) ikke betaler for hovedaktionærens private kørsel. Det har ingen støtte i ordlyden i ligningslovens § 16, stk. 4 eller lovens forarbejder, at begrebet ”privat benyttelse” fortolkes udvidende. Privat kørsel må i sagens natur kvalificeres som kørsel med et privat formål – eksempelvis kørsel til et sommerhus, fitnesscenter, biografen etc.

Der er derudover en række forhold, som efter min opfattelse klart understøtter, at kørsel for et koncernforbundet selskab ikke udløser beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4.

For det første forklarede hovedaktionæren for byretten, at han ikke havde mulighed for at drive aktiviteterne i de to særskilte driftsselskaber uden en bil. Han forklarede videre, at det ikke var praktisk muligt for ham at køre tilbage til kontoret og skifte bil, hvis man forestillede sig, at de to driftsselskaber havde hver deres bil.

Det må antages, at det ikke ville have uløst beskatning af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, hvis man forestiller sig, at de to driftsselskaber havde splitleaset hver deres bil, og hovedaktionæren kun havde benyttet splitleasede biler til kørsel for de respektive driftsselskaber.

For det andet er de to driftsselskaber både selskabsretligt og skatteretligt i enhver henseende koncernforbundne selskaber, idet begge selskaber er 100 % ejet af holdingselskabet, som er 100 % ejet af hovedaktionæren. Derfor skal hele koncernen anses som én samlet virksomhed i relation til, om bilen har været anvendt erhvervsmæssig eller privat.

For det tredje har ingen af selskaberne i koncernen og/eller hovedaktionæren opnået nogen skattemæssig fordel ved det etablerede splitleasingforhold.

Volvo S90 Recharge T8 AWD Plugin-hybrid
Volvo S90 Recharge T8 AWD Plugin-hybrid© S. Bachmann

For byretten gjorde hovedaktionæren subsidiært gældende, at såfremt kørslen for selskabet, der ikke er kontraktspart i selskabet, anses for privat i forhold til beskatning af fri bil, så skal han i givet fald have adgang til at korrigere fordelingen af splitleasingudgifterne således, at han fortsat ikke beskattes af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, hvis han med private midler betaler for kørslen for det andet selskab. Denne løsning blev ikke accepteret af byretten.

Sagen er indbragt for Vestre Landsret, og det bliver spændende at se, om de opretholder den rigide fortolkning af praksis på dette område. 

Hvis dommen stadfæstes, så er det reelt ikke længere muligt at splitlease en bil, hvis man driver flere virksomheder i flere selskaber indenfor en koncern. Man vil kun kunne lease bilen i ét af selskaberne – og praksis er som anført i dag med byrettens dom, at bilen så kun må bruges til erhvervsmæssig kørsel for netop dette selskab. 

Men i dagligdagen vil en virksomhedsejer med flere selskaber naturligvis have brug for at køre for alle selskaber, eller i hvert fald flere af selskaberne. Dette vil dog udløse beskatning af fri bil, og man vil være tvunget til at lease en bil til hvert selskab, hvis man vil undgå beskatningen.

Christian Falk Hansen

Advokat (H), partner, Falk Hansen Advokater

Typiske faldgruber ved splitleasing

* Du skal sikre dig, at udbyderens koncept er i overensstemmelse med Skattestyrelsens styresignal fra maj 2019. Bed om dokumentation herfor.

* Sørg for at der bliver indgået helt separate aftaler således, at leasingaftalen mellem dig privat og leasing-selskabet indgås i et særskilt dokument, samt leasingaftalen mellem selskabet og leasing-selskabet indgås i et andet særskilt dokument.

* Vær sikker på, at de beskrevne retningslinjer for løbende afregning mv. er opfyldt.
Indgå kun i et splitleasingforhold, hvis du er den omhyggelige type, som løbende får udfyldt kørselsregnskabet korrekt. Det gælder særligt angivelsen af det erhvervsmæssig formål ved hver eneste erhvervsmæssige kørsel.

* Er du i tvivl, om en given kørsel er privat eller erhvervsmæssig, så angiv den som privat – ellers risikerer du problemer ved kontrol.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...