Baggrund: Nye bilafgifter på plads

Forligspartierne vil køre videre med det nuværende afgiftssystem med flere fordele til grønne biler. Se konsekvensen for el-, hybrid- og fossilbiler

4. december 2020 af Steen Bachmann


Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fredag eftermiddag 4. december indgået en aftale om omlægning af bilafgifterne fra 2021. 

Fra 2021 vil registreringsafgiften og ejerafgiften blive omlagt, så det bliver dyrere at købe og have en benzil- og dieselbil, mens der fortsat vil være en lav afgift på 40 pct. samt bundfradrag på elbilerne frem til 2025. Afgiften på el til opladning sættes ligeledes ned. Desuden skal lastbiler fra 2025 betale en kilometerbaseret afgift for at køre på de danske veje.

FDM: En god aftale

FDM skriver i en kommentar, at det på flere områder er en god aftale for både bilisterne og for klimaet, fordi der nu sikres gode og langsigtede rammer for bilafgifterne. 

FDM og Bilbranchen under Dansk Industri har skreget på stabile rammer for bilafgifterne i årtier.

Aftalen om nye bilafgifter afspejler ifølge FDM balancen mellem på den ene side at motivere forbrugerne til grønne valg uden samtidig at straffe de forbrugere økonomisk, der endnu ikke er klar til selv at skifte til en lav- eller nulemissionsbil. Det er opnået ved blandt andet at finde finansiering i det økonomiske råderum.

Fossilbiler stiger i årlig afgift

"Vi hæfter os også ved, at den nye afgiftsmodel nogenlunde vil fastholde afgiftsniveauet på konventionelle biler. Disse betaler allerede i dag mere en rigeligt i afgift, hvilket Eldrup-kommissionens rapport også bekræftede. Mange danskere vil i de kommende år stadig have behov for konventionelle biler, og i det lys er det ikke klogt at øge afgifterne væsentligt,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

For de eksisterende bilejere betyder aftalen, at de kan se frem til en mindre stigning på omkring 10 procent i den halvårlige ejerafgift over en årrække.

Bilimportørerne: Der kommer flere grønne biler

Der vil blive solgt markant flere grønne biler de kommende år med den nye aftale. Det vurderer De Danske Bilimportører:

”Der er momentum i salget af grønne biler, som i øjeblikket udgør ca. 20 pct. af nybilsalget. Den nye aftale gør, at salget af grønne biler tager endnu mere fart til gavn for klima og miljø,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

De seneste aftaler om omlægning af bilafgifter, har været meget kortsigtet, hvilket ifølge Danske Bilimportører har ført til usikkerhed for forbrugere og bilindustri.

Tilfredshed med langsigtet aftale til 2030

”Vi er meget tilfredse med, at der er indgået en ambitiøs politisk aftale, der indretter bilafgifterne efter nutidens udfordringer. Der skal således lyde en stor tak til regeringen og aftalepartierne, for at lave en langsigtet aftale, der rækker helt til 2030” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Bilaftalen træder forventeligt allerede i kraft fredag d. 18. december. De Danske Bilimportører har nedenfor oplistet konsekvensberegninger for de mest solgte biler i Danmark.

De Danske Bilimportører har sendt disse eksempler på konsekvens af den nye aftale:

Gennemskuelige og enkle bilafgifter? Ikke denne gang

På Bil Magasinet håbede vi, at der ville komme mere enkle og logiske afgifter, men det er ikke sket. I baggrundsmaterialet for den nye aftale skriver forligspartierne:

"Registreringsafgiften er værdibaseret og udgør for personbiler 85 pct. af bilens afgiftspligtige værdi op til 202.200 kr. (2021-niveau) og 150 pct. af værdien derover. 

Aftalepartierne er enige om, at der i registreringsafgiften indføres et ekstra skalatrin, så den lave sats fremover udgør 25 pct. af værdien op til 65.000 kr. (2021-niveau), den mellemste sats udgør 85 pct. af værdien op til 202.200 kr. (2021-niveau) og den højeste sats udgør 150 pct. derudover. Skalaknæk reguleres efter personskattelovens § 20. 

For at skabe langsigtede stabile rammevilkår er aftalepartierne enige om, at registreringsafgiften for nul- og lavemissionsbiler indfases gradvist over flere år og med mindre skridt end den nuværende indfasning. Elbiler udleder ikke CO2 ved kørsel, mens lavemissionsbiler er defineret som biler, der udleder under 50 g CO2 pr. km. 

Aftalepartierne er enige om, at den nuværende indfasning af registreringsafgiften sættes ned for nulemissionsbiler i 2021 så den udgør 40 pct. frem til 2025, hvorefter den øges gradvist med 8 pct.-point om året til 80 pct. i 2030, hvorefter den øges gradvist med 4 pct.-point om året til 100 pct. i 2035. 

Biler m.v., der udleder under 50 g CO2 pr.km (typisk pluginhybridbiler), indfases hurtigere i de almindelige afgifter end nulemissionsbiler. Det skyldes målet om at opnå CO2-reduktioner gennem afgiftsomlægningen, idet det giver større CO2-reduktioner at fremme nulemissionsbiler frem for lavemissionsbiler. 

For biler m.v., der udleder under 50 g CO2, udgør indfasningsprocenten 45 pct. i 2021. Indfasningsprocenten øges med 5 pct. point om året til 2025, så den udgør 65 pct. i 2025. Efter 2025 øges indfasningen med 3 pct. point om året, så indfasningen udgør 80 pct. i 2030. Efter 2030 øges indfasningsprocenten gradvist med 4 pct.-point årligt, så den udgør 100 pct. i 2035

Grøn omstilling af vejtransporten 4 dec 2020

Ambition om 1 mio. grønne biler i 2030 

Aftalepartierne er enige om at sigte efter 1 million nul- og lavemissionsbiler i 2030, der vil levere et markant bidrag til den grønne omstilling. Partierne noterer sig, at nærværende aftale tilvejebringer finansiering og gennemfører konkrete tiltag, der skønnes at medføre 775.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030. 

Der er stor usikkerhed om den teknologiske udvikling og udbredelsen af grønne biler. Den teknologiske udvikling på området går hurtigt. Partierne vil derfor løbende overvåge udviklingen i antallet af grønne biler og konsekvenserne for de offentlige finanser. Partierne gør status i 2025 og drøfter initiativer, der kan indfri ambitionen om 1 million grønne biler samt konkrete tiltag, der kan tilvejebringe den nødvendige finansiering. 

Arbejde for et stop for salg af nye fossile biler senest i 2030 

Aftalepartierne er enige om, at et stop for salg af nye diesel- og benzinbiler senest fra 2030 vil være et vigtigt skridt på vejen mod en grøn transportsektor. Et decideret forbud mod indregistrering og salg af nye dieselog benzinbiler i Danmark vil dog ikke være lovligt i henhold til gældende EU-ret. 

Aftalepartierne er derfor enige om på EU-niveau at arbejde for en plan for udfasning af nye benzin- og dieselbiler med en dato for stop for salg af biler med forbrændingsmotorer på det europæiske marked og muligheder for, at ambitiøse lande kan gå forrest og indføre et forbud, samt ambitiøse CO2-krav for biler og varevogne i EU og fremme af den nødvendige infrastruktur og alternative brændstoffer.

Kilde: Grøn omstilling af vejtransporten 4 dec. 2020 (åbner som pdf i nyt vindue)

Omlægning af registreringsafgift

Aftalepartierne er enige om, at en omlægning af bilafgifterne skal understøtte en øget udbredelse af grønne biler, samtidig med at en grøn omstilling af bilparken går hånd i hånd med de behov, danskerne har for transport i alle dele af Danmark. Det gælder også i forhold til erhvervslivets samlede transportbehov. 

Aftalepartierne er på den baggrund enige om en omlægning af registreringsafgiften, så den baseres på bilens værdi og CO2-udledning. Omlægningen af bilafgifterne skønnes at reducere CO2-udledningen med 0,2 mio. ton i 2025 og 0,5 mio. ton i 2030. Aftalepartierne er enige om, at den nuværende indfasning af registreringsafgiften sættes ned for nulemissionsbiler, så den udgør 40 pct. i 2021-2025. Indfasningsprocenten øges herefter med 8 pct.-point om året til 80 pct. i 2030. 

Beregningsteknisk er det lagt til grund, at indfasningsprocenten øges med 4 pct.- point om året frem til 2035, hvor den udgør 100 pct. Der tages endelig stilling til indfasningsprofilen efter 2030 i forbindelse med det aftalte pit-stop i 2025. 

Biler m.v., der udleder under 50 g CO2 pr. km (typisk pluginhybridbiler), indfases med 45 pct. i 2021. Indfasningsprocenten øges med 5 pct.-point om året til 65 pct. i 2025. Herefter øges indfasningsprocenten med 3 pct.-point om året til 80 pct. i 2030 og beregningsteknisk med 4 pct.-point om året til 100 pct. i 2035. 

Kilde: Grøn omstilling af vejtransporten 4 dec. 2020 (åbner som pdf i nyt vindue)

Lav elafgift til elbiler

Aftalepartierne er desuden enige om at forlænge særordningen med lav elafgift på el til opladning af nul- og lavemissionsbiler til og med 2030. 

Aftalepartierne noterer sig, at kommissionen for grøn omstilling af personbiler i sin 2. delrapport ventes at komme med anbefalinger vedrørende afgiften på el til opladning. Aftalepartierne vil i forlængelse af offentliggørelse af kommissionens 2. delrapport drøfte kommissionens anbefalinger. 

Midlertidig forhøjelse af skrotningspræmie for gamle dieselbiler

Aftalepartierne er enige om midlertidigt at hæve skrotningspræmien for ældre dieselbiler. Der afsættes en pulje til at øge skrotningspræmien i 2021, så ejere af dieselbiler fra før 2006 vil kunne få en skrotningspræmie på 5.000 kr. ved skrotning af bilen. 

Fjerner idiotiske krav om firmabilskat af ladestandere

I dag udgør beskatningsgrundlaget, når en arbejdsgiver stiller fri bil til rådighed for en medarbejder, 25 pct. af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 pct. af den del af bilens værdi, der overstiger 300.000 kr. Dertil kommer et miljøtillæg på 150 pct. af den årlige ejerafgift/vægtafgift. 

Aftalepartierne er enige om, at miljøtillægget skal vægtes højere i beskatningsgrundlaget, og at anskaffelsesprisen skal vægtes mindre. 

Miljøtillægget forhøjes derfor til 250 pct. i 2021, til 350 pct. i 2022, 450 pct. i 2023, 600 pct. i 2024 og 700 pct. fra og med 2025. Satsen på 25 pct. reduceres med et ½ pct.- point årligt fra 2021 og satsen på 20 pct. forhøjes med et ½ pct.-point årligt fra 2021, så der fra og med 2025 anvendes én sats på 22,5. 

Formålet med justeringen er at tilpasse beskatningen, så den tager højde for nye teknologier som fx elbiler og plug-in biler med relativt høje anskaffelsespriser i forhold til de løbende omkostninger til bl.a. brændstof. 

Efter gældende regler skal værdien af en ladestander (inkl. udgifterne til installationen heraf), der er stillet til rådighed for arbejdstageren sammen med en fri bil, tillægges beregningsgrundlaget for fri bil. Hvis arbejdsgiveren forærer ladestander og installationer til medarbejderen, når denne ikke længere får fri elbil stillet til rådighed, skal medarbejderen beskattes af markedsværdien heraf. A

ftalepartierne er endvidere enige om at skattefritage værdien af arbejdsgiverbetalt ladestander opsat på bopælen i forbindelse med fri bil. Der sker ikke beskatning af den ansatte, hvis ladestanderen overgår til privat brug, og den ansatte forinden har været beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. 

Skattefritagelsen i relation til ladestandere vil indebære en årlig skattelempelse for de omfattede medarbejdere på ca. 1.000-1.500 kr. Ændringerne skønnes samlet set at være omtrent provenuneutrale efter tilbageløb og adfærd. 

Hæver udligningsafgift for dieselbiler

Aftalepartierne er enige om at øge udligningsafgiften for dieselbiler fra 2021 med 300 kr. i gennemsnit svarende til den forventede prisudvikling i perioden 2021-30, hvilket indebærer en stigning på ca. 21 pct. Derudover øges ejerafgiften med 3 pct. i 2022, 6,5 pct. i 2023, 6,5 pct. i 2024, 6,5 pct. i 2025 og 10 pct. i 2026. 

Aftalepartierne er enige om, at ændringer i størrelsen på de løbende afgifter har virkning for alle afgiftspligtige køretøjer m.v. fra og med første afgiftsperiode for det enkelte køretøj 7 dage efter lovens vedtagelse. 

Aftalepartierne er derudover enige om, at ejer- og udligningsafgiften omlægges for nye biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på hhv. en liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 de udleder pr. km. Omlægningen får virkning for køretøjer, der indregistreres den 1. juli 2021 eller senere.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...